Lớp học:

WORK AND PLAY

songbook /ˈsɒŋbʊk/

noun

sách bài hát

The songbook is so interesting. (Cuốn sách bài hát rất thú vị.)