Lớp học:

YOUR HOUSE

soon /suːn/

adverb

sớm, ngay, một tí, tí nữa

I write to you soon (Tôi sớm viết thư lại cho bạn)