Lớp học:

YOUR HOUSE

spend /spend/

verb

dành ra, bỏ ra, mất

We spend hours among the trees and the flowers (Chúng tôi dành ra hàng giờ giữa cây cối và những bông hoa xinh xắn)