Lớp học:

LET'S EAT!

spinach /’spɪnɪtʃ/

noun

rau (cải) bó xôi, rau chân vịt

What about spinach and cucumbers? (Vậy cải bó xôi và dưa leo thì sao?)