Lớp học:

THINGS I DO

sport /spɔːt/

noun

thể thao

He plays sports. (Anh ấy chơi thể thao)