Lớp học:

AFTER SCHOOL

sporty /ˈspɔːti/

adjective

đam mê thể thao, yêu thể thao

Nam is very sporty. (Nam rất đam mê thể thao.)