Lớp học:

AFTER SCHOOL

stamp /stæmp/

noun

tem thư, con tem

Ba is the president of the stamp collector’s club (Ba là chủ tịch câu lạc bộ những người sưu tầm tem)