Lớp học:

AT SCHOOL

stand up /stænd ʌp/

phrasal verb

đứng lên

Stand up! (Đứng lên!)