Lớp học:

AT SCHOOL

stand /stænd/

verb

đứng

Stand up! (Đứng lên!)