Lớp học:

AT HOME

stereo /ˈsteriəʊ/

noun

máy âm thanh nổi, dàn máy nghe nhạc

It’s a stereo (Nó là dàn máy nghe nhạc)