Lớp học:

BACK TO SCHOOL

still /stɪl/

adverb

vẫn

Hoa is from Hue and her parents still live there (Hoa đến từ Huế và cha mẹ cô ấy vẫn ở đó.)