Lớp học:

A FIRST- AID COURSE

sting /stɪŋ/

noun

sự đốt, sự châm, nốt đốt, vết chích

A boy has a bee sting. (Một cậu bé bị ong chích.)