Lớp học:

AT HOME

stool /stuːl/

noun

ghế đẩu

It’s a stool (Nó là cái ghế đẩu)