Lớp học:

WORK AND PLAY

story /ˈstɔːri/

noun

câu chuyện, truyện

We study about stories (Chúng tôi học về những câu chuyện)