Lớp học:

AT HOME

table /ˈteɪbl/

noun

bàn, cái bàn

It’s a table (Nó là cái bàn)