Lớp học:

OUT AND ABOUT

take /teɪk/

verb

mang theo, đem theo, lấy, cầm, nắm, giữ, tiêu tốn, chiếm

Please take my bag ( Làm ơn mang cái túi của tôi theo)