Lớp học:

LET'S EAT!

taste /teɪst/

verb

nếm, có mùi vị

The noodles taste good (Món mì có mùi vị thật ngon)