Lớp học:

AT HOME

telephone /ˈteləfoʊn/

noun

điện thoại (cách viết khác là phone)

It’s a telephone (Nó là cái điện thoại)