Lớp học:

AT HOME

television /ˈtelɪvɪʒn/

noun

truyền hình, ti vi (viết tắt là tv)

It’s a television (Nó là cái ti vi)