Lớp học:

WORK AND PLAY

temperature /ˈtemprətʃə(r)/

noun

nhiệt độ

My temperature is 37°C (Nhiệt độ của tôi là 37 độ C)