Lớp học:

THE MEDIA

the media /ðə ˈmiːdiə/

noun

phương tiện truyền thông đại chúng

The media doesn’t report this news. (Các phương tiện truyền thông không đưa tin gì về tin tức này.)