Lớp học:

AT HOME

these /ðiːz/

pronoun

đây

These are pens (Đây là những cây bút)