Lớp học:

THINGS I DO

thing /θɪŋ/

noun

công việc, đồ đạc, đồ vật…

This is thing I do every day (Đây là việc tôi làm mỗi ngày)