Lớp học:

AT HOME

those /ðəʊz/

pronoun

đó, kia

Those are chairs (Kia là những cái ghế đẩu)