Lớp học:

AFTER SCHOOL

too /tuː/

adverb

quá, rất, vô cùng

You work too much, Hoa. (Bạn làm việc quá nhiều đó Hoa.)