Lớp học:

THE MEDIA

town crier /ˌtaʊn ˈkraɪə(r)/

noun

người rao tin tức, mõ làng

Before newspapers were invented, town criers would go through city streets ringing a bell. (Trước khi có báo chí, những người rao tin thường đi qua các con đường trong thành phố và rung chuông.)