Lớp học:

PLACES

town /taʊn/

noun

thị trấn

I live in a town (Tôi sống trong một thị trấn)