Lớp học:

PLACES

tree /triː/

noun

cây, cây cối

There are trees and flowers in the park. (Có nhiều cây cối và hoa trong công viên.)