Lớp học:

WORK AND PLAY

try /traɪ/

verb

cố gắng, thử, làm thử, mặc thử

Two men are trying to pull the big boy. (Hai người đàn ông đang cố kéo cậu bé mập.)