Lớp học:

OUT AND ABOUT

up /ʌp/

adverb

lên, ở trên, lên trên

I fly up to the sky (Tôi bay vút lên trời)