Lớp học:

YOUR HOUSE

vegetable /ˈvedʒtəbl/

noun

rau củ quả, thực vật

There’s a vegetable garden behind the house. (Có một vườn rau ở phía sau ngôi nhà.)