Lớp học:

WORK AND PLAY

verb /vɜːb/

noun

động từ

It’s a verb (Nó là động từ)