Lớp học:

OUT AND ABOUT

video game /ˈvɪdioʊ ɡeɪm/

noun phrase

trò chơi điện tử

I am playing video games. (Tôi đang chơi trò chơi điện tử.)