Lớp học:

OUT AND ABOUT

video /ˈvɪdioʊ/

noun

vi-đê-ô, truyền hình

I watch video (Tôi xem vi-đê-ô)