Lớp học:

PLACES

village /ˈvɪlɪdʒ/

noun

làng, xã (ở nông thôn)

He live in a village. (Anh ấy sống trong một ngôi làng.)