Lớp học:

THINGS I DO

volleyball /ˈvɑːlibɔːl/

noun

môn bóng chuyền

We play volleyball (Chúng tôi chơi bóng chuyền)