Lớp học:

STAYING HEALTHY

way /weɪ/

noun

đường, đường đi, lối đi, phía, hướng

On my way downtown, I feel the wind on my face (Trên đường xuống phố, tôi cảm thấy gió mơn man trên mặt)