Lớp học:

BACK TO SCHOOL

well /wel/

adjective

tốt, hay, giỏi, ổn, khoẻ

I’m very well, thanks (Tôi khỏe, cám ơn)