Lớp học:

STAYING HEALTHY

wind /wɪnd/

noun

gió, cơn gió

On my way downtown, I feel the wind on my face (Trên đường xuống phố, tôi cảm thấy gió mơn man trên mặt)