Lớp học:

WORK AND PLAY

word /wɜːd/

noun

từ, lời nói, lời hứa

I can hear every word he is saying.(Tôi có thể nghe từng từ anh ấy đang nói.)