Lớp học:

YOUR HOUSE

write /raɪt/

verb

viết

I write a letter (Tôi viết thư)