Lớp học:

WORK AND PLAY

writing /ˈraɪtɪŋ/

noun

tác phẩm, bài viết, sự viết văn

He is finishing his writing. (Anh ấy đang hoàn thành tác phẩm của anh ấy.)