Lớp học:

WORK AND PLAY

zero /ˈzɪərəʊ/

numeral

số không

Hoa gets zero in her math exam. (Hoa bị điểm 0 trong bài kiểm tra Toán.)