Lớp học:

BIG OR SMALL

big /bɪɡ/

adjective

to, lớn

or /ɔːr/

conjunction

hoặc, hay

small /smɔːl/

adjective

nhỏ, bé

country /ˈkʌntri/

noun

miền quê, nông thôn