Lớp học:

KEEP FIT, STAY HEALTHY

temperature /ˈtemprətʃə(r)/

noun

nhiệt độ

keep fit /kiːp/ /fɪt/

phrase

giữ vóc dáng

stay healthy /steɪ/ /ˈhelθi/

phrase

giữ sức khoẻ

check-up /tʃek/ /ʌp/

noun

khám sức khoẻ tổng quát

medical /ˈmedɪkl/

adjective

thuộc y học

fill /fɪl/

verb

điền vào, viết vào

medical record /’medikə ’rekɔ:d/

noun phrase

hồ sơ bệnh án

degree /dɪ’gri:/

noun

độ

celsius /ˈselsiəs/

noun

độ c

normal /ˈnɔːrml/

adjective

bình thường

height /haɪt/

noun

chiều cao

measure /ˈmeʒər/

verb

đo, đo lường

centimeter /ˈsentɪmiːtər/

noun

centimet, phân (cách viết khác centimetre)

weigh /weɪ/

verb

cân

get on /get/ /ɔn/

phrasal verb

lên, bước lên

scale /skeɪl/

noun

cái cân

waiting room /ˈweɪtɪŋ/ /ruːm/

noun phrase

phòng chờ, phòng đợi

go back /ɡəʊ/ /bæk/

phrasal verb

trở về, đi ngược về

weight /weɪt/

noun

cân nặng

gender /ˈdʒendə(r)/

noun

giới tính, giống

male /meɪl/

adjective

nam, giống đực

female /ˈfiːmeɪl/

adjective

nữ, giống cái