Lớp học:

A VACATION ABROAD

abroad /əˈbrɔːd/

adverb

ở nước ngoài, ra nước ngoài, ở xa quê hương

Thailand /ˈtaɪlænd/

noun

nước thái lan