Lớp học:

WONDERS OF THE WORLD

wonder /ˈwʌndər/

noun

kỳ quan, kỳ công, điều kỳ diệu, điều phi thường

Pyramid /ˈpɪrəmɪd/

noun

kim tự tháp

Sydney Opera House /ˈsɪdni/ˈɒprə/haʊs/

proper noun

nhà hát opera sydney