Lớp học:

COMPUTERS

printer /ˈprɪntər/

noun

máy in

connect /kəˈnekt/

verb

kết nối, nối lại

properly /ˈprɑːpərli/

adverb

hoàn thiện, hoàn chỉnh

plug /plʌɡ/

noun

phích cắm

manual /ˈmænjuəl/

noun

sách hướng dẫn sử dụng

guarantee /ɡærənˈtiː/

noun

sự bảo hành, sự bảo đảm, sự cam đoan, sự bảo lãnh

company /ˈkʌmpəni/

noun

công ty