Lớp học:

AT HOME

sweep /swiːp/

verb

quét, chải, phủi (bụi, rác,...)

floor /flɔː(r)/

sàn nhà

sàn nhà