Lớp học:

MY NEIGHBORHOOD

hairdresser’s /ˈhɛəˌdrɛsəz/

noun

tiệm làm tóc

wet market /wet/ˈmɑːrkɪt/

noun phrase

chợ cá tươi sống